Gedragscode & Huishoudelijk reglement

Voorliggend huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de vzw en telt als document om te voldoen aan de informatieplicht, zoals bedoeld in de wet van 03/07/2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers.

Artikel 1. Doel van de vereniging

Het doel van de vereniging is het samenbrengen van doula’s zodat zij een continue en  kwalitatieve ondersteuning aanbieden aan de zwangere (en hun partner) voor, tijdens en na de geboorte, rekening houdend met de  “gedragscode van de Doula”. 

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

De vereniging mag workshops, infodagen, opleidingen en evenementen organiseren ter fondsenwerving. 

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Artikel 2.

De Vlaamse Federatie van Doula’s vzw is als vereniging niet gebonden aan enige politieke partij. Niemand kan uit de vereniging geweerd worden op grond van zijn filosofische of ideologische overtuiging.

Artikel 3.

Wijzigingen aan dit reglement kunnen door de raad van bestuur worden aangebracht met een eenvoudige meerderheid van stemmen als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 4. Lidmaatschap

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen.
De vereniging kent effectieve, aspirant leden, ereleden.  De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.

Effectieve leden zijn diegenen die de wijziging van deze statuten ondertekenen.
De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden van toepassing.

Aspirant leden hebben zich schriftelijk aangemeld als lid bij het bestuur en zijn door het bestuur aanvaard als aspirant lid. Na het voltooien van hun opleiding tot doula kunnen zij effectieve leden worden met akkoord van het bestuur.

Ereleden zijn zij die door betrokkenheid bij de vereniging en hun kennis en/of deskundigheid met betrekking tot het werk van de doula’s op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd en die benoeming aanvaard hebben.

Artikel 5. Lidmaatschap voorwaarden

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die door het bestuursorgaan als lid wordt aanvaard, kan toetreden tot de vereniging. Het verzoek om toelating van een aspirant-lid moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuursorgaan. Met de term ‘lid’ in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

Een lid van de vereniging voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Artikel 6. Gedragscode

Deze gedragscode en toelatingscriteria dienen niet alleen tot bescherming van de vereniging, maar ook tot bescherming van de doula’s

Van alle doula’s van VFvD vzw wordt verwacht dat zij het huishoudelijk reglement jaarlijks ondertekenen en naleven. Wanneer een lid daarin in gebreke blijft, kan de doula door het bestuursorgaan geschorst worden. De gedragscode bepaalt hoe de doula’s  zich namens de vereniging dienen op te stellen.

Volledigheidshalve volgen hier de uitgangspunten en middelen van VFvD vzw alsook de toelatingscriteria voor VFvD vzw
Algemene uitgangspunten:

Gedragscode voor de doula

De doula in relatie tot de vereniging:

De doula in relatie tot de cliënt:

De doula in relatie tot andere zorgverleners:
De doula in relatie tot collega’s:

Artikel 7. Toelatingscriteria VFvD vzw

1 Het bestuur van VFvD vzw beoordeelt alle aanvragen tot lidmaatschap van VFvD vzw. Om lid te kunnen worden van VFvD moet men:

OF

OF

OF

2 Het bestuur van VFvD vzw beoordeelt alle aanvragen tot lidmaatschap van VFvD vzw. Om lid te kunnen worden van VFvD moet men:

3 Ieder lid dient minimaal tweemaal per jaar een door VFvD vzw erkende bijscholing te volgen. Indien hier niet aan voldaan wordt, beslist het bestuur van VFvD vzw of het lidmaatschap kan blijven bestaan. Aspirant leden die nog in opleiding zijn, dienen na het beëindigen van de theoretische opleiding, ook jaarlijks 2 bijscholingen te volgen zolang ze onder het mentorprogramma vallen.

4 Ieder lid betaalt jaarlijks lidgeld van € 75,- (jaarlijks bepaald door het bestuur). Een lidmaatschap loopt van 1/1 tot 31/12 van het lopende jaar. Ieder (aspirant)lid moet de gedragscode/huishoudelijk reglement onderschrijven en naleven.

Artikel 8. Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven of per mail aan de voorzitter/raad van bestuur ter kennis worden gebracht.
Een lid dat  niet voldoet aan puntjes 2-3-4 van de toelatingscriteria (artikel 7) wordt geacht  ontslagnemend te zijn.
Uitsluiting door de vereniging kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, gedragscode of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  De uitsluiting gebeurt door de algemene vergadering 
In afwachting van uitsluiting kan een lid geschorst worden. Geschorste leden behouden hun stemrecht zolang ze niet zijn uitgesloten.

Artikel 9. Mentorprogramma

Voor wie is het mentorprogramma bedoeld?
Vrouwen die lid willen worden van VFvD vzw en

Waarom een mentorprogramma?
De mentor is de aanspreekpersoon/vertrouwenspersoon voor de doula-in-opleiding tijdens de stage periode waarin de doula in opleiding minstens 3 koppels/vrouwen zal begeleiden. (afhankelijk van de toelatingsvoorwaarden)

Deze ondersteuning gebeurt vanuit gelijkwaardigheid met de intentie om te kunnen bijdragen aan de groei van de ander. Hierdoor kan er een wisselwerking ontstaan en hopen we zo een netwerk van doula’s te laten groeien die elkaar kennen en ondersteunen, ook na het behalen van hun certificaat.

Wat houdt mentorprogramma in?

Voor alle vrouwen uit bovenvermelde categorieën geldt in eerste instantie dat zij aspirant lid worden en hiervoor een online aanvraagformulier invullen. Zij worden gedurende 2 jaar lid en betalen het lidgeld voor die periode bij aanvang van hun aspirant lidmaatschap. Een aspirant lid kan eerder dan 2 jaar met haar vereiste begeleidingen klaar zijn, dan gaat het aspirant lidmaatschap, mits goedkeuring van het bestuur, over in een gewoon lidmaatschap en wordt zij gecertificeerde doula van VFvD vzw. Lidmaatschap is in beide gevallen verzekerd voor 2 jaar. Normaal loopt een lidmaatschap bij VFvD van 1/1 tot 31/12. In geval van aspirant lidmaatschap gekoppeld aan het mentorprogramma, loopt het lidmaatschap van de datum van aanvraag nog 2 jaar. Na het beëindigen van de 2 jaar, wordt er gekeken of de doula in kwestie lid wenst te blijven en wordt er berekend hoeveel er nog moet betaald worden voor de rest van het lopende jaar. Gedurende de periode van 2 jaar zullen de aspirant-leden bijgestaan worden door een mentor naar keuze of indien nodig toegewezen aan hen door het bestuur. De aanvraag voor mentor loopt altijd via de verantwoordelijke Leen Leysen via mentorprogramma@dedoula.be De verantwoordelijke zal de mentor contacteren en navragen of desbetreffende mentor ruimte heeft voor het begeleiden van het aspirant-lid. Bij minstens 3 begeleidingen zullen zij via mail/telefoon/skype/live contact houden met hun mentor. Na elke begeleiding wordt er naast het invullen van de verplichte documenten voor certificatie, een kritische zelfreflectie bezorgd aan de mentor. De mentor geeft hierover feedback aan het aspirant lid en een kort verslag t.b.v. verantwoordelijke en het bestuur. Meer info te bekomen bij mentorprogramma@dedoula.be

Verder gelden volgende voorwaarden:
Iemand die bezig is met de doula-opleiding van VFvD vzw moet aan volgende voorwaarden voldoen:

Iemand die lid wil worden van VFvD vzw en aangeeft door ervaring doula te zijn, moet aan volgende voorwaarden voldoen:

In het bezit zijn van het certificaat van een door VFvD vzw  NIET- erkende opleiding. Indien de opleiding geen melding maakt van praktische ervaring, moet de doula aan volgende voorwaarden voldoen:

Artikel 10. Organiseren van activiteiten als lid

Wanneer een (aspirant)lid een betalende activiteit wil organiseren voor andere leden en hierbij de naam van VFvD gebruiken, wordt de toestemming van het bestuur van VFvD vzw gevraagd.

Artikel 11. Discretieplicht

De werkende leden zijn gehouden tot discretie ten overstaan van gevoelige persoonsgebonden informatie die zij zouden vernemen in het kader van hun vrijwilligerswerk en tegenover derden wat betreft de werking van VFvD vzw.

Artikel 12. Vergoedingen

Een vrijwilligersvergoeding is enkel mogelijk na goedkeuring van het bestuur. Je hebt keuze uit 2 systemen: forfaitaire onkostenvergoeding of reële onkostenvergoeding. Per kalenderjaar en Per vrijwilliger wordt er 1 systeem gekozen. De 2 systemen zijn niet te combineren!

Forfaitaire onkostenvergoeding

De vereniging voorziet een vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten. In 2022 stijgt de vrijwilligersvergoeding: max 35,41 euro per dag en 1.416,16 per jaar.

(Of)

Reële kostenvergoeding

De leden kunnen geen aanspraak maken op vergoedingen voor hun prestaties in dienst van de vereniging. De vereniging betaalt de werkende leden wel de volgende reële onkostenvergoedingen (zelf kiezen):

  • onkostenvergoeding voor verplaatsingen in opdracht van de vereniging, met een maximum van 2.000 km per jaar
  • onkostenvergoeding voor materiaal aangekocht in naam en voor rekening van de vereniging

De werkende leden maken de bewijsstukken voor de gemaakte kosten die voorkomen in hiervoor vermelde lijst over aan de organisatie, met vermelding van de volgende gegevens, m.n.:

  • voor de km-vergoedingen: onkostenstaten met vermelding van de datum van verplaatsing, beginpunt en eindpunt van de verplaatsing, en het aantal werkelijk afgelegde kilometer;
  • voor de andere kosten: onkostennota, factuur of andere bewijskrachtige gegevens waaruit deze kosten blijken., bij voorkeur op naam van VFvD gefactureerd.

De onkostenvergoedingen worden betaald door: vzw Vlaamse Federatie van Doula’s, met maatschappelijke zetel te 3910 Pelt, Overwegstraat 27 met als ondernemingsnummer 0892 249 352

Artikel 16. Verzekeringen

De vereniging heeft een algemene verzekering Burgerrechtelijke
Aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen afgesloten voor de vereniging en de werkende leden bij VFvD vzw bij Ethias met polisnummer  45.336.102, 

Hieronder vallen alle activiteiten die georganiseerd worden door VFvD vzw. Alle leden zijn verzekerd bij deelname aan deze activiteiten (workshops, beurzen,…)

De wijzigingen met betrekking tot de franchise en de maximale tussenkomst door de verzekering worden door de vereniging aan de vrijwilligers meegedeeld.