Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Vlaamse Federatie van Doula’s vzw (hierna: “de vereniging”) verwerkt van haar leden, abonnees, schenkers, deelnemers, … of andere contacten.

Als u lid wordt van de vereniging, een gift doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verschaft (bijvoorbeeld om een vraag beantwoord te zien via e-mail of telefoon), geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Vereniging

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Vlaamse Federatie van Doula’s vzw
Overwegstraat 27
3910 Pelt

secretariaat@dedoula.be

ondernemingsnummer BE892.249.352

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via persoonsgegevens@dedoula.be

2. Welke gegevens verwerken we en met welk doel

2.1    In het kader van uw lidmaatschap of contacten met de vereniging, is het mogelijk dat van u de volgende persoonsgegevens verwerkt (= opgeslagen, bewaard, gebruikt, …) worden

2.2    De vereniging verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor het beantwoorden van uw vragen of oproepen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de door u gestelde vragen, voor het uitnodigen van evenementen door de vereniging georganiseerd.
  2. uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om financiële regelingen zoals lidmaatschapsbijdrage, deelname betalingen, vrijwilligersbijdrage of giften af te handelen.
  3. motivatie, opleiding wordt in functie van doulaopleiding gebruikt.
  4. uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk 3 jaar na afloop van uw lidmaatschap of deelname gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de vereniging en om u te informeren over de mogelijke verderzetting van de samenwerking.
  5. In geval van gegevens met betrekking tot een stage begeleiding door een doula worden gegevens zoals naam, geboortedatum baby, uitgerekende datum en medische gegevens mbt. bevalling tot 3 jaar na certificering van de doula bewaard voor het verwerken van statistieken.

2.3    De vereniging kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De gegroepeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen

3.1    De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap, deelname workshops/opleidingen en tot het einde van het lopende 3e jaar na stopzetting lidmaatschap/certificeren als doula/deelname workshops. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de vereniging uw persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de vzw-of de fiscale wetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

3.2    Voor het verzamelen van statistieken doorheen de jaren, zullen gegevens geanonimiseerd worden voor onbeperkte duur.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie soms gebruik van diensten van derden. Zij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de vereniging. De vereniging heeft met hen een bewerkersovereenkomst afgesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de privacywet, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen

5.1    Via de ledenadministratie kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat er aan is gegeven. Als de vereniging uw verzoek niet inwilligt zal zij u informeren over de redenen daarvoor.

5.2    Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 2, dan kan u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. De vereniging zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie u hiervan op de hoogte brengen.

5.3    Als u klachten heeft over de manier waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, dan kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de verenigingswebsite bekend gemaakt. Wij raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te bekijken.

 

Datum 23 mei 2018